Bouwschool Award logo

Wedstrijdreglement

Bouwunie lanceert de Bouwschoolaward 2024 voor alle scholen uit het secundair onderwijs met een bouw-, afwerkings-, technieken- of houtrichting. Er worden 4 awards uitgereikt op basis van deelsectoren. Uit deze winnaars kiest Bouwunie nog één school die de Bouwschoolaward 2024 wint. De awards worden uitgereikt op woensdag 24 april 2024. 

Reglement Bouwschoolaward 2023-2024 

De uitreiking van de Bouwschoolaward is een initiatief van Bouwunie vzw, met maatschappelijke zetel te Maria Theresialaan 35, 1800 Vilvoorde. Met deze awards wil Bouwunie de projecten die uitblinken in originaliteit, creativiteit, innovatie en duurzaamheid in de kijker zetten en de scholen die ervoor zorgen dat leerlingen nog meer in aanraking komen met de realiteit belonen. 

Tijdens deze editie kan je jezelf kandidaat stellen voor vier categorieën: 

  • Hout 

  • Ruwbouw 

  • Afwerking 

  • Installatietechnieken 

 

1. Deelnamecriteria en –voorwaarden 

1.1 De Bouwschoolaward staat open voor alle Vlaamse scholen uit het secundair onderwijs met een bouw-, afwerkings-, technieken- of houtrichting. Deelname is gratis. 

1.2 Deelnemen gebeurt door het invullen van een deelnameformulier dat is terug te vinden op www.bouwschoolaward.be. Een kandidatuur is slechts geldig wanneer het officiële deelnameformulier is ingevuld en wanneer de kandidaat een bevestiging van de ingezonden kandidatuur heeft ontvangen.

Het deelnameformulier moet uiterlijk op 31 december 2023 worden ingediend via de website www.bouwschoolaward.be. De deelnemer kan extra stukken toevoegen aan de kandidatuur. Hij stuurt die, ook uiterlijk op 31 december 2023, per e-mail naar info@bouwunie.be Uitsluitend stukken die tijdig worden doorgestuurd, worden aanvaard.  

1.3 Wie zich kandidaat stelt, verbindt zich ertoe om in geval van nominatie deel te nemen aan de verdere fasen (zie verder onder 2. Wedstrijdverloop) en aanwezig te zijn op de awarduitreiking op woensdag 24 april 2024. Per genomineerde school wonen maximum 30 personen de uitreiking gratis bij.  

1.4 Scholen kunnen zich ook kandidaat stellen voor meer dan één award per keer, maar ze kunnen maar één keer genomineerd worden in hetzelfde jaar.  

Kandidaatstelling kan in geen geval recht op schadevergoeding doen ontstaan noch andere rechten geven.  

De kandidaat gaat akkoord met het huidige reglement en aanvaardt onherroepelijk de beslissingen van de jury.  

In geval van twijfel over de categorie waartoe een kandidatuur behoort, zal de jury de kandidatuur toewijzen. 

 

2. Wedstrijdverloop 

De wedstrijd verloopt in 4 fases. 

Fase 1 - Kandidaatstelling  

Wie zich kandidaat stelt, moet het officiële deelnameformulier online invullen. Dit kan tot en met zondag 31 december 2023 middernacht. Elke deelnemende school ontvangt een bevestiging van de ingezonden kandidatuur.  

 

Fase 2 – Selectie van de genomineerden door de jury op basis van het dossier  

Op basis van het ingediende dossier beoordeelt de jury of de kandidaat aan de voorwaarden voldoet en maakt ze een eerste selectie. In januari 2024 (de exacte datum wordt later gecommuniceerd) vinden er regionale jurydagen plaats waar de kandidaten hun dossier kort en krachtig voorstellen aan de jury. De jury kent aan elke kandidaat punten toe. Deze selectie resulteert in een aantal genomineerden per categorie. Dit zijn er per categorie minstens twee en maximum vijf. De punten van de jury tellen voor 50% van het totale aantal punten. 

De genomineerden worden persoonlijk (schriftelijk) op de hoogte gebracht door Bouwunie en worden aan het begin van fase 3 bekendgemaakt op www.bouwschoolaward.be 

Niet-genomineerden ontvangen een schriftelijk bericht en worden niet bekendgemaakt. 

 

Fase 3 - Publieksstemming 

De genomineerden worden voorgesteld op de website www.bouwschoolaward.be. Vanaf dan kunnen de genomineerden hun nominatie wereldkundig maken en kan het publiek zijn stem uitbrengen op www.bouwschoolaward.be.  

Tijdens deze periode brengen we ook een bezoek aan de genomineerde scholen en maken we een promotievideo over het project dat genomineerd is. 

Iedereen kan maar 1 keer voor dezelfde kandidaat in een bepaalde categorie stemmen (lees: per e-mailadres kan er maar 1 stem uitgebracht worden).  

De publieksstemming loopt tot middernacht zondag 31 maart 2024. Het totaal van deze stemmen telt voor 50% van het totale aantal punten.  

 

Fase 4 - Bekendmaking van de winnaar  

De genomineerde met het totaal hoogst aantal punten (jury + publieksstemronde) per categorie is de winnaar in deze categorie. Bij ex aequo is de stem van de jury doorslaggevend.  

De winnaars per categorie worden bekendgemaakt op de awarduitreiking van de Bouwschoolaward op woensdag 24 april 2024. 

 

3. Jury 

Een professionele en onafhankelijke jury beoordeelt de ingediende kandidaturen.  

De jury behandelt de kandidaturen in alle discretie.  

Alle informatie die de kandidaten geven in het kader van de wedstrijd wordt vertrouwelijk behandeld, cfr. de wettelijke bepalingen en de bepalingen van het wedstrijdreglement. De kandidaten garanderen dat de geleverde informatie correct is en een betrouwbare weergave geeft van de situatie waarin de school zich bevindt.

Er wordt op toegezien dat de juryleden geen kandidaturen beoordelen waar er een mogelijkheid tot belangenvermenging bestaat.  

De jury houdt in haar beraadslaging rekening met de criteria zoals vermeld op het deelnameformulier.  

De jury kan beslissen kandidaturen die niet compleet zijn of niet aan de voorwaarden voldoen, van deelname uit te sluiten.  

De jury heeft het recht de correctheid van de verstrekte gegevens te controleren of te laten controleren.  

De jury heeft het recht om een kandidaat uit te sluiten indien blijkt dat de geleverde informatie niet correct is, of indien de informatie onvolledig is of indien de deelnemer zich niet aan het wedstrijdreglement houdt.  

De jury kan kandidaten om aanvullende informatie vragen.  

De jury kan beslissen om een award niet uit te reiken als er onvoldoende kandidaturen zijn, of als de ingediende kandidaturen niet voldoen aan de vooropgestelde beoordelingscriteria.  

De beslissingen van de jury zijn definitief en onaanvechtbaar.  

De jury is geen verantwoording verschuldigd ten aanzien van haar beslissingen. 

 

4. Prijzen 

De winnaars ontvangen een award. De genomineerden krijgen een certificaat.  

De winaars krijgen na de awardshow een feestelijk bezoek van Bouwunie en haar partners op de school. 

Bouwunie besteedt in haar interne en externe communicatie aandacht aan de genomineerden en de winnaars. D.i. op de website www.bouwunie.be, in persberichten en op social media. Alle deelnemers verlenen hiervoor toestemming. De genomineerden en de winnaars mogen over de Bouwschoolaward communiceren in hun eigen communicatie. 

 

5. Gegevensberscherming 

Bouwunie vraagt aan elke kandidaat de toestemming om de persoonsgegevens die de kandidaten moeten doorgeven bij de inschrijving of tijdens de wedstrijd, te verwerken binnen het kader van deze wedstrijd. Door dit reglement te aanvaarden, wordt deze toestemming verleend. Zonder deze toestemming kan Bouwunie de deelname niet verwerken, en kan de kandidaat zich niet inschrijven. 

Kandidaten kunnen hun gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen, via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan Bouwunie.  

Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kan een kandidaat altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.  

Meer informatie over de manier waarop Bouwunie persoonsgegevens verwerkt, staat op www.bouwunie.be in ons algemeen beleid inzake gegevensverwerking.  

De persoonsgegevens van kandidaten (d.i. de algemene gegevens, niet de specifieke aanvullende gegevens die kandidaten invullen op het deelnameformulier om hun kandidatuur te motiveren) worden ook verwerkt om hen op de hoogte te houden van andere diensten op basis van het gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Ze kunnen ook worden gebruikt om door te geven aan partners en sponsors van Bouwunie met het oog op aangepaste direct marketing acties. Als je dat niet wil, volstaat het dit mee te delen aan privacy@bouwunie.be.

 

6.  Klachten en geschillen 

De organisatie gaat ervan uit dat elke deelnemer van de wedstrijd kennis heeft genomen van de inhoud van dit reglement. Door deel te nemen aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich er zonder enig voorbehoud toe het volledige reglement te respecteren en elke beslissing van de organisatoren om de wedstrijd vlot te laten verlopen, te aanvaarden. Bouwunie behoudt zich het recht om in geval van geschillen een soevereine beslissing te nemen. 

Bouwunie is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen als gevolg van deelname aan de wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs.

7. Info of vragen 

Contacteer ons op info@bouwunie.be of op 02 588 11 00 

Contactgegevens

Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde